Algemeen Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist Rachida Lachhab, van Diëtistenpraktijk Rachida Lachhab, en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van goederen en/of diensten.

Artikel 1. Definities

Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieet- en voedingsadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. De diëtist is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Opdrachtgever: onder opdrachtgevers wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Artikel 2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht en worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk, via de telefoon of per email te worden gedaan.

De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 3. Tarieven en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar, heeft u een schriftelijke verwijzing van (huis-) arts, specialist of tandarts nodig. Daarnaast kunt u bij een aanvullende verzekering vaak extra uren dieetadvisering vergoed krijgen. Er geldt een eigen risico voor ziektekosten. Dit houdt in dat de eerste 385 euro van medische kosten, voor eigen rekening zijn. Dit eigen risico wordt op de klant verhaalt. De diëtist valt ook onder dit risico.

Mocht u na het gebruik van de 3 uur en eventuele uren uit de aanvullende verzekering in behandeling willen blijven of is de tijd niet voldoende gebleken om de behandeling af te ronden, dan zijn de kosten voor uzelf. Gemaakte kosten die buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar vallen, dienen binnen 30 dagen te worden betaald na de datum vermeld op de declaratie. Dit kan contant of per bankoverschrijving. Voor deze kosten ontvangt u een factuur.

Hieronder vindt u de tarieven die gelden bij Diëtistenpraktijk Rachida Lachhab. Hierbij zijn de tarieven gehanteerd zoals door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) deze heeft vastgesteld.

- 1e consult 60 minuten €60,- (+ indirecte tijd: 30 minuten rapportage €30,-)

- vervolgconsult 30 minuten €30,-

- vervolgconsult 15 minuten €15,-

Voor telefonische consulten en skype consulten geldt hetzelfde tarief.

Heeft u graag een uitgebreider consult dan de tijden die hierboven zijn aangegeven, dan is dat mogelijk. Per kwartier wordt een tarief van €15,00 gehanteerd.

Bovenstaande tarieven komen dus voor u rekening indien:

1. U niet verzekerd bent

2. De 3 uren in de basisverzekering en de eventuele uren uit de aanvullende verzekering gebruikt zijn

3. Diëtistenpraktijk Rachida Lachhab geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waar de cliënt bij aangesloten is. (Dit bedrag kunt u wel grotendeels of geheel declareren bij uw zorgverzekeraar)

* Het consult wordt berekend aan de hand van directe en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die u als cliënt aanwezig bent bij de diëtist. Indirecte tijd is de tijd die de diëtist besteedt aan het uitwerken van het behandelplan en alle werkzaamheden t.b.v. de dieetbehandeling van de cliënt.

Artikel 4. Declaraties

In het vervolg op artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, is de opdrachtgever zelf de betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient contant of per bankoverschrijving binnen een termijn van 30 dagen te worden voldaan na de datum vermeld op de declaratie.

Artikel 5. Betaling

Wanneer het verschuldigde bedrag niet contant voldaan is en het saldo ontoereikend blijkt om de eenmalige machtiging te innen (verzilveren), is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6.

Incasso De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt.

Artikel 7.

Aansprakelijkheid Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

De diëtist geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever voordoen, welke niet te wijten zijn aan een

zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de diëtist. De diëtist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De diëtist is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever door de diëtist mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.

Artikel 8. Klachten

Bij Diëtistenpraktijk Rachida Lachhab wordt er veel waarde gehecht aan deskundigheid en kwaliteit. Mocht u toch een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Artikel 9. Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd door Diëtistenpraktijk Rachida Lachhab. De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Diëtistenpraktijk Rachida Lachhab handelt conform deze wet.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en de diëtist waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door de diëtist worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, spreekuren en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.